Informacja RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów oraz osób zainteresowanych ofertą.

A.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:

I.       Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku prowadzoną działalnością gospodarczą jest TMP IT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, ul. Starowiejska 8, 61 – 664 Poznań;  NIP: 972-09-94-186, REGON: 639816391, tel:+48 668 365 782.

II.    Dane kontaktowe.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

1)   pod adresem poczty elektronicznej: biuro@tmp.pl

2)   pod numerem telefonu: 61 657-62-25

3)   pisemnie na adres:  TMP IT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

1.       Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności :

1.1. podjęciem działań zmierzających do zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy świadczenia usług lub umowy sprzedaży albo innej umowy, w tym przygotowania oferty handlowej, obsługi finansowej transakcji, administracyjnej oraz informatycznej;

1.2. świadczeniem profesjonalnych usług w zakresie oferowanym przez Administratora, wykonywaniem czynności związanych z realizacją zamówień, obsługą gwarancji i reklamacji, rozliczeń oraz w innych celach niezbędnych do współpracy z klientami (m.in. w celu dostawy towaru);

1.3. wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, które Administrator musi realizować w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i zawartą umową, m.in. w celu realizacji płatności, wystawiania i przechowywania faktur oraz pozostałych dokumentów księgowych, ewidencjonowania przychodów, rozliczania podatków, realizacji obowiązków rachunkowych, sprawozdawczości, prowadzenia oraz archiwizacji dokumentacji związanej z umową cywilnoprawną, a nadto z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji prawnych;

1.4. administrowaniem, zarządzaniem i rozwojem działalności i usług, w tym zarządzaniem współpracą handlową, relacjami z klientami, obsługą zgłoszeń i korespondencji, identyfikacją potrzeb klienta; marketingiem oferowanych usług i towarów, organizacją wydarzeń promocyjnych, administracją i zarządzaniem stroną internetową Administratora oraz profilem w mediach społecznościowych, utrzymywaniem i korzystaniem z systemów informatycznych, a nadto tworzeniem zestawień, analiz, statystyk,  raportowaniem;

1.5.zarządzaniem bezpieczeństwem, ochroną informacji, w tym przestrzeganiem tajemnic prawnie chronionych, jakością i ryzykiem przy użyciu środków bezpieczeństwa do ochrony informacji własnych i informacji klientów, w szczególności wykrywania zagrożeń dla bezpieczeństwa, analizowania i ich rozwiązywania, np. poprzez automatyczne skanowanie pozwalające na wykrycie szkodliwych wiadomości;

1.6.zabezpieczeniem informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (w związku z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń oraz obroną przed roszczeniami związanymi z umowami, windykacją należności, prowadzeniem postepowań sądowych);

1.7.weryfikacją klientów i kontrahentów w publicznych rejestrach;

1.8. identyfikacją osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań oraz kontaktów z Administratorem – jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą stroną umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem lub współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki, uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy.

2.    Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

2.1.     art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;

2.2.     art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny; ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa);

2.3.     art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, m.in. takich jak wewnętrzne cele administracyjne (w tym zarządzanie usługami); ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności (w tym zapewnienie integralności kopii zapasowych i archiwalnych); ustalenie osób uprawnionych do kontaktów i odpowiedzialnych za realizację umowy (w tym ułatwienie komunikacji); ewentualna konieczność dochodzenia roszczeń, gospodarczej, obrony przed tymi roszczeni, prowadzenia postępowań sądowych, windykacyjnych;

2.4.     art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

3.        Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Państwa sprawy.

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :

1.      podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej;

2.      podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę księgową, prawną, usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, obsługę w zakresie marketingu, archiwizację i niszczenie dokumentów, ochronę osób i mienia, dostawców usług w zakresie platform sprzedażowych, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są Państwa dane.

V.    Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji między narodowej.

Administrator, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednak z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach serwisów społecznościowych, mogą one zostać przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem m.in. z serwisów Facebook, YouTube. Administrator nie ma jednak kontroli nad tym jakie dane gromadzi dostawca serwisów internetowych lub wtyczek. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. kraje Unii Europejskiej oraz  Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

YouTube przechowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub niestandardowego projektu swojej strony internetowej. Taka ocena jest wykonywana (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach. Aby dowiedzieć się więcej o celu i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube, należy zapoznać się z polityką prywatności tego portalu. Pod tym adresem znaleźć można dalsze informacje o przysługujących Państwu prawach i ustawieniach, jakie można zastosować, aby chronić swoją prywatność: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy

VI. Okres przechowywania danych osobowych.

1.      Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2.      Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VII.          Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:

1)        dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)        sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)        usunięcia swoich danych osobowych (m.in. gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego administratora lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

4)        ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5)        przenoszenia swoich danych osobowych (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy),

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w związku ze szczególną sytuacją (prawo to przysługuje m.in. wówczas, gdy administrator przetwarza dane realizując cele wynikające z jego prawnie uzasadnionych interesów).

Nie wszystkie Państwa żądania będziemy zatem mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. 

VIII.       Prawo do cofnięcia zgody.

1.      W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2.      Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

X.    Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

1.    Podanie przez Państwa danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, a podanie danych być niezbędne dla realizacji określonego celu. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Jeżeli nie poda Pani/ Pan danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej, a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

2.    W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie podadzą Państwo swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy (m.in. realizacji zamówienia).

Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

3.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody osoby.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

 

B.     Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, a zostały podane przez inne podmioty lub osoby – zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) i ust. 2 lit. f) RODO, informujemy nadto, iż :

I.     Kategorie danych.

W zależności od okoliczności sprawy będziemy przetwarzać między innymi następujące kategorie Państwa danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej), dane adresowe (adres miejsca zatrudnienia), inne dane związane z zatrudnieniem (np. stanowisko służbowe). Kategorie danych będą zbierane z poszanowaniem zasady adekwatności, mając na uwadze cel załatwienia sprawy i wynikać będą przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa.

II.  Źródło pochodzenia danych osobowych.

Państwa dane osobowe pochodzić będą od Klienta, który podał w umowie dane osobowe przedstawicieli do kontaktu lub ze źródeł publicznie dostępnych (np. strona internetowa).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl