Regulamin Akcji „Promocja z Canon”

Regulamin Akcji „Promocja z Canon”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 • Regulamin określa warunki i zasady udziału w akcji „Promocja z Canon”.
 • Organizatorem akcji „Promocja z Canon” jest TMP IT GROUP sp. z o.o.
 • Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie internetowym Organizatora oraz w sklepie stacjonarnym.
 1.  
 • Akcja lub promocja – oznacza akcję „Promocja z Canon”, której warunki i zasady określone zostały w regulaminie.
 • Organizator – oznacza podmiot wskazany w pkt 1.2 regulaminu.
 • Regulamin akcji lub promocji – oznacza regulamin akcji „Promocja z Canon”.
 • Sklep – oznacza internetowy i stacjonarny sklep Organizatora.
 • Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych biorącą udział w akcji.
 • Zakup – oznacza zawarcie w Sklepie umowy sprzedaży urządzenia Canon MAXIFY GX3040, GX4040, GX5040, GX6040, GX7040
 • Produkt promocyjny – oznacza urządzenie Canon MAXIFY GX3040, GX4040, GX5040, GX6040, GX7040
 • Nagroda – oznacza e-kartę Empik o wartości 50 lub 100,- zł

 

 1. CZAS TRWANIA AKCJI.
 • Akcja trwa w okresie od dnia 01.02.2024r. do dnia 29.02.2024 r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
 • Informacja o wyczerpaniu w akcji zapasów magazynowych zostanie umieszczona na stronie Organizatora: www.tmp.pl

 

 1. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
 • Udział w promocji może wziąć pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkała w Polsce, która dokonuje zakupu produktów promocyjnych w celach niezwiązanych w prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego).
 • W promocji premiowany jest zakup produktu marki należącej do Canon, tj.: urządzenia Canon MAXIFY GX3040, GX4040, GX5040, GX6040, GX7040.
 • Aby wziąć udział w promocji Uczestnik powinien w okresie od 01.02.2024 r. do dnia 29.02.2024r r. spełnić łącznie następujące warunki:
  • złożyć pisemne zamówienie na zakup produktu promocyjnego,
  • zakupić jednorazowo (tj. stwierdzone na jednym paragonie fiskalnym) produkt promocyjny w sklepie Organizatora i zachować oryginalny paragon fiskalny lub fakturę VAT potwierdzający ten zakup, a ponadto
  • w treści pisemnego zamówienia podać adres e-mail, na który ma zostać przesłana nagroda.
  • W promocji nagrodzeni zostaną Uczestnicy, którzy spełnią warunki opisane w regulaminie, w tym w okresie trwania promocji zakupią w sklepie Organizatora produkt marki Canon, tj.: GX3040, GX4040, GX5040, GX6040, GX7040 i zachowają oryginalny paragon fiskalny lub fakturę VAT potwierdzający zakup tego produktu.
  • Każdy Uczestnik, o którym mowa w pkt 4.3., otrzyma gratis nagrodę w postaci jednej e-karty Empik o wartości 50 lub 100 zł. Karta zostanie wysłana na podany przez Uczestnika adres e-mail w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Uczestnik dokonał zakupu.
  • Uczestnik może wielokrotnie skorzystać z promocji w okresie jej obowiązywania.
  • Dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu Produktu promocyjnego jest wyłącznie paragon fiskalny lub faktura VAT W Promocji nie będą akceptowane inne dokumenty potwierdzające zakup, np. potwierdzenia dokonania płatności kartą itp.
  • Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego (nagrody z postaci karty nie można wymienić na pieniądze), jak również zastrzeżenia odmiennego sposobu jej wydania.

 

 1.  
 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania promocji, Uczestnicy promocji winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania promocji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania nagrody.
 • Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 • W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, pisemna reklamacja może zostać złożona:
 • pocztą elektroniczną na adres biuro@tmp.pl, lub
 • pisemnie na adres: Starowiejska 8; 61-664 Poznań.
 • Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 • W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu lub produktów objętych zakupem w Sklepie.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
 • Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 • Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestnika zawarta jest w odrębnej klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Regulamin wchodzi w życie z pierwszym dniem promocji i obowiązuje do ostatniego dnia trwania promocji.
 • Przystępując do udziału w promocji (tzn. spełniając warunki, o których mowa w pkt 4.3. regulaminu) Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 • Udział w promocji jest dobrowolny.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych. W takim przypadku nagroda przepada.
 • Regulamin dostępny jest na stronie internetowej tmp.pl oraz w sklepie stacjonarnym.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników.
 • W przypadku wprowadzenia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń i restrykcji dotyczących działalności sklepów i placówek handlowych w związku z obowiązującym od dnia 20 marca 2020 roku na terenie Polski stanem epidemii, wprowadzonym na skutek wirusa SARS-CoV-2, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad akcji „Promocja z Canon” w drodze zmiany regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmiana regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników, w szczególności naruszać uprawnień uzyskanych przez Uczestników przed dokonaniem zmiany w regulaminie.
 • Informacja o zmianie regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej tmp.pl będzie dostępna w Sklepie.
 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 • Spory odnoszące się i wynikające z promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 

Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzani danych osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników akcji promocyjnej.

 1. Administrator danych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z akcją „Promocja z Canon” jest podmiot TMP IT GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Starowiejska 8, 61 – 664 Poznań;  NIP: 972-09-94-186, REGON: 639816391, tel:+48 795 594 546.

 1. dane kontaktowe.

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej: biuro@tmp.pl
 • pod numerem telefonu: 61 657-62-25
 • pisemnie na adres: TMP IT GROUP sp. z o.o., ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
 • podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w związku z akcją „Promocja z Canon” w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia akcji promocyjnej oraz innych czynności wskazanych w regulaminie akcji.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika akcji jest:

art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w związku z organizacją akcji promocyjnej (uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość prowadzenia akcji promocyjnej oraz udzielenia odpowiedzi na reklamację), a w szczególności:

 • zebrania zamówień Uczestników akcji promocyjnej (w tym poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie);
 • wydania nagrody;
 • rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w trybie opisanym w regulaminie akcji „Promocja z Canon”.
 1. Odbiorcy Danych Osobowych.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

 1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej;
 2. podmiotów wspierających Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, archiwizację i niszczenie dokumentów, usługi pocztowe, kurierskie, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są Państwa dane.
 3. Okres Przechowywania Danych Osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 5. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.
 6. prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.  

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w akcji promocyjnej, a także do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

 1. zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl