Sonda
Ile miesięcznie stron drukujesz ?
Promocje
Urządzenie wielofunkcyjne Canon MAXIFY MB2150
Urządzenie wielofunkcyjne Canon MAXIFY MB2150
619,00 zł 589,00 zł 503,25 zł 478,86 zł
szt.
Canon MAXIFY MB2750 urządzenie wielofunkcyjne atramentowe
Canon MAXIFY MB2750 urządzenie wielofunkcyjne atramentowe
679,00 zł 659,00 zł 552,03 zł 535,77 zł
szt.
Canon i-Sensys LBP226dw 3516C007AA drukarka laserowa monochromatyczna CRG-057/CRG-057H
Canon i-Sensys LBP226dw 3516C007AA drukarka laserowa monochromatyczna CRG-057/CRG-057H
1 049,00 zł 1 009,00 zł 852,85 zł 820,33 zł
szt.
Canon PIXMA TR4550 2984C009AA urządzenie wielofunkcyjne atramentowe PG-545/CL-546
Canon PIXMA TR4550 2984C009AA urządzenie wielofunkcyjne atramentowe PG-545/CL-546
369,00 zł 329,00 zł 300,00 zł 267,48 zł
szt.
Canon PIXMA TR4650
Canon PIXMA TR4650
429,00 zł 409,00 zł 348,78 zł 332,52 zł
szt.
CANON PIXMA TR150 przenośna drukarka
CANON PIXMA TR150 przenośna drukarka
1 149,00 zł 1 119,00 zł 934,15 zł 909,76 zł
szt.
CANON PIXMA TR150 przenośna drukarka z akumulatorem
CANON PIXMA TR150 przenośna drukarka z akumulatorem
1 359,00 zł 1 329,00 zł 1 104,88 zł 1 080,49 zł
szt.
Canon PIXMA TS705A drukarka
Canon PIXMA TS705A drukarka
439,00 zł 379,00 zł 356,91 zł 308,13 zł
szt.
Canon PIXMA TS305 drukarka
Canon PIXMA TS305 drukarka
249,00 zł 239,00 zł 202,44 zł 194,31 zł
szt.
Produkt dnia
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin Akcji „Promocja oryginalne tonery CANON”

Oryginalne materiały eksploatacyjne CANON

Aby osiągnąć jak największą wydajność urządzeń Canon i-Sensys, warto zainwestować oryginalne materiały eksploatacyjne. Firma Canon od blisko 80 lat swojej działalności w branży materiałów eksploatacyjnych produkowała media dla potrzeb praktycznie wszystkich znanych marek urządzeń – zarówno drukarek kolorowych i monochromatycznych, wielkoformatowych i małoformatowych, których liczba i zakres możliwości stale rośnie.

Oryginalne tonery Canon, które dostarczamy bezproblemowo współpracują z urządzeniami i-Sensys. Zapewniają przede wszystkim ich szybszą pracę i przede wszystkim wysoką jakość wydruku.

Teraz, przy zakupie oryginalnych tonerów Canon za min. 1200 zł brutto, kartę Empik za 50 zł otrzymają Państwo w GRATISIE!

 

Regulamin Akcji „Promocja oryginalne tonery CANON”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 • Regulamin określa warunki i zasady udziału w akcji „Promocja oryginalne tonery Canon”.
 • Organizatorem akcji „Promocja z Canon” jest TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek, : wspólnicy spółki cywilnej TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek:

Maciej Idaszak, prowadzącym działalność gospodarczą pod numerem NIP 7781296185 wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw przedsiębiorczości i technologii i Tomasz Stochniałek, prowadzącym działalność gospodarczą pod numerem NIP 5621240482, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw przedsiębiorczości i technologii,

działający wspólnie jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą: TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek  z siedzibą w Poznaniu, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań. 

 • Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie internetowym Organizatora oraz w sklepie stacjonarnym.
 1.  
 • Akcja lub promocja – oznacza akcję „Promocja oryginalne tonery Canon”, której warunki i zasady określone zostały w regulaminie.
 • Organizator – oznacza podmiot wskazany w pkt 1.2 regulaminu.
 • Regulamin akcji lub promocji – oznacza regulamin akcji „Promocja z Canon”.
 • Sklep – oznacza internetowy i stacjonarny sklep Organizatora.
 • Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych biorącą udział w akcji.
 • Zakup – oznacza zawarcie w Sklepie umowy sprzedaży oryginalnych tonerów Canon .
 • Produkt promocyjny – oznacza oryginalny toner  Canon.
 • Nagroda – oznacza e-kartę Empik o wartości 50,- zł.

 

 1. CZAS TRWANIA AKCJI.
 • Akcja trwa w okresie od dnia 01.04.2022r. do dnia 30.04.2022 r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
 • Informacja o wyczerpaniu w akcji zapasów magazynowych zostanie umieszczona na stronie Organizatora: www.tmp.pl

 

 1. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
 • Udział w promocji może wziąć pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkała w Polsce, która dokonuje zakupu produktów promocyjnych w celach niezwiązanych w prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego).
 • W promocji premiowany jest zakup produktu marki należącej do Canon, tj.: oryginalny toner Canon.
 • Aby wziąć udział w promocji Uczestnik powinien w okresie od 01.04.2022 r. do dnia 30.04.2022r r. spełnić łącznie następujące warunki:
 • złożyć pisemne zamówienie na zakup produktu promocyjnego,
 • zakupić jednorazowo (tj. stwierdzone na jednym paragonie fiskalnym) produkt promocyjny w sklepie Organizatora i zachować oryginalny paragon fiskalny lub fakturę VAT potwierdzający ten zakup, a ponadto
 • w treści pisemnego zamówienia podać adres e-mail, na który ma zostać przesłana nagroda.
 • W promocji nagrodzeni zostaną Uczestnicy, którzy spełnią warunki opisane w regulaminie, w tym w okresie trwania promocji zakupią w sklepie Organizatora produkt marki Canon, tj.: oryginalne tonery Canon i zachowają oryginalny paragon fiskalny lub fakturę VAT potwierdzający zakup tego produktu.
 • Każdy Uczestnik, o którym mowa w pkt 4.3., otrzyma gratis nagrodę w postaci jednej e- karty Empik o wartości 50 zł. Karta zostanie wysłana na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 • Uczestnik może wielokrotnie skorzystać z promocji w okresie jej obowiązywania.
 • Dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu Produktu promocyjnego jest wyłącznie paragon fiskalny lub faktura VAT W Promocji nie będą akceptowane inne dokumenty potwierdzające zakup, np. potwierdzenia dokonania płatności kartą itp.
 • Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego (nagrody z postaci karty nie można wymienić na pieniądze), jak również zastrzeżenia odmiennego sposobu jej wydania.

 

 1.  
 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania promocji, Uczestnicy promocji winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania promocji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania nagrody.
 • Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 • W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, pisemna reklamacja może zostać złożona:
 • pocztą elektroniczną na adres biuro@tmp.pl, lub
 • pisemnie na adres: Starowiejska 8; 61-664 Poznań.
 • Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 • W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu lub produktów objętych zakupem w Sklepie.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
 • Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 • Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestnika zawarta jest w odrębnej klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Regulamin wchodzi w życie z pierwszym dniem promocji i obowiązuje do ostatniego dnia trwania promocji.
 • Przystępując do udziału w promocji (tzn. spełniając warunki, o których mowa w pkt 4.3. regulaminu) Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 • Udział w promocji jest dobrowolny.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych. W takim przypadku nagroda przepada.
 • Regulamin dostępny jest na stronie internetowej tmp.pl oraz w sklepie stacjonarnym.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników.
 • W przypadku wprowadzenia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń i restrykcji dotyczących działalności sklepów i placówek handlowych w związku z obowiązującym od dnia 20 marca 2020 roku na terenie Polski stanem epidemii, wprowadzonym na skutek wirusa SARS-CoV-2, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad akcji „Promocja z Canon” w drodze zmiany regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmiana regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników, w szczególności naruszać uprawnień uzyskanych przez Uczestników przed dokonaniem zmiany w regulaminie.
 • Informacja o zmianie regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej tmp.pl będzie dostępna w Sklepie.
 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 • Spory odnoszące się i wynikające z promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 

Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzani danych osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników akcji promocyjnej.

 1. Administrator danych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z akcją „Promocja oryginalne tonery Canon” są wspólnicy spółki cywilnej TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek, tj.:

Maciej Idaszak, prowadzący działalność gospodarczą pod numerem NIP 7781296185 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw przedsiębiorczości i technologii, i

Tomasz Stochniałek, prowadzący działalność gospodarczą pod numerem NIP 5621240482, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw przedsiębiorczości i technologii,

działający wspólnie jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą : TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek z siedzibą w Poznaniu, ul. Starowiejska 8, 61 – 664 Poznań;  NIP: 972-09-94-186, REGON: 639816391, tel:+48 795 594 546.

 1. dane kontaktowe.

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej: biuro@tmp.pl
 • pod numerem telefonu: 61 657-62-25
 • pisemnie na adres:  ,,TMP’’ s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
 • podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w związku z akcją „Promocja oryginalne tonery Canon” w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia akcji promocyjnej oraz innych czynności wskazanych w regulaminie akcji.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika akcji jest:

art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w związku z organizacją akcji promocyjnej (uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość prowadzenia akcji promocyjnej oraz udzielenia odpowiedzi na reklamację), a w szczególności:

 • zebrania zamówień Uczestników akcji promocyjnej (w tym poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie);
 • wydania nagrody;
 • rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w trybie opisanym w regulaminie akcji „Promocja oryginalne tonery Canon”.
 1. Odbiorcy Danych Osobowych.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

 1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej;
 2. podmiotów wspierających Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, archiwizację i niszczenie dokumentów, usługi pocztowe, kurierskie, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są Państwa dane.
 3. Okres Przechowywania Danych Osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 5. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.
 6. prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.  

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w akcji promocyjnej, a także do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

 1. zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl